Lease Term Huawei P20 Lite Huawei P20 Pro Huawei Mate 20 Pro
1 day £25.00 £45.00 £50.00
2 days £30.00 £65.00 £70.00
3 days £35.00 £80.00 £85.00
5 days £45.00 £95.00 £100.00
7 days £55.00 £110.00 £120.00
14 days £80.00 £165.00 £175.00
30 days  £110.00 £210.00 £220.00

* All prices exclude 20% VAT